PL   EN   IT   DE   FR   RU


 • Zarejestrowano
  w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
  VI Wydział Gospodarczy KRS
  KRS nr 0000120091
  NIP: 946-21-22-162
  Kapitał zakładowy
  1.816.000 PLN

  Registered
  at Sąd Rejonowy Lublin – Wschód in Lublin based in Świdnik
  VI Wydział Gospodarczy KRS
  KRS 0000120091
  VAT: PL9462122162
  Nominal Capital
  1.816.000 PLN

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

 

Eltem 

W ramach Działania 3.7 RPO WL na lata 2014 – 2020  ELTEM Sp. z o.o. realizuje projekt pt:

 

„Uruchomienie produkcji nowych systemów sterowania, będących efektem własnych prac B+R”

 

Cele projektu:

Celem projektu jest wdrożenie wyników samodzielnie przeprowadzonych prac B+R, które doprowadziły do opracowania innowacyjnego systemu sterowania pracą maszyn rolniczych.

 

Planowane efekty:

Opracowany system sterowania jest znaczącym ulepszeniem istniejących rozwiązań (opartych na systemie ISOBUS), polegającym na tym, że jednostką centralną odpowiedzialną za wykonywanie programu oraz przechowywanie informacji o parametrach i historii pracy maszyny rolniczej jest układ wykonawczy trwale połączony z maszyną.

Oprócz uruchomienia produkcji nowego systemu sterowania, stanowiącego innowację produktową, wprowadzona zostanie innowacja organizacyjna, polegająca na zastosowaniu nowej metodyki optymalizacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwie.

Efektem projektu będzie również wzrost stopnia internacjonalizacji ELTEM Sp. z o.o. oraz podjęcie współpracy z jednostką naukową.

 

Wartość projektu:

12 908 745,12 PLN

 

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

2 954 089,85 PLN

 

 


 

 

Eltem jest beneficjentem  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

na lata 2007-2013 II Osi priorytetowej "Przedsiębiorczość i innowacje"

 

Przez zakup  nowoczesnych maszyn, oprzyrządowania i oprogramowania

umożliwiających wprowadzenie na rynek nowych typów wiązek elektrycznych

zrealizowaliśmy projekt "Poszerzenie oferty produktowej firmy Eltem Sp. z o.o. o nowe wiązki elektryczne" 

 

Eltem